Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

By | 6 czerwca 2017

W związku z finalizacją programu nr EBZ/53 6 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Program debata w czasie warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Wiśle
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmski oraz włoszczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Polam-Suwałki” Sp. z o.o., Elektrociepłownia „Toruń” S.A., AGROMET ZEHS LUBAŃ Sp. z o.o., STEAM ZONE, „SATRON” S.C. Systemy Telewizji Kablowej , „HIGMA SERVICE” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, Audit E-Future Spółka Komandytowa, Daunpol , Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., Ośrodek Przetwarzania Informacji, STER , VOICE LAB , Dom Samochodowy Germaz , Witchcraft Studios sp. z o.o. , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.