Monthly Archives: Luty 2017

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością taka sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracownicy są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla naszej gospodarki, którą może rozruszać wzrost wypłat. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi bez pracy może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo używania ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz i dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo używania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w roku 2017 ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo stosowania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni będzie je płacił firma, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Rezultaty takiej sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a także wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.