Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

By | 16 września 2017

W związku z audytem projektu nr AKG/14 8 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Kazimierzu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bocheński oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, POLAR S.A. , TRANSPRZĘT S.A., Daga Med Waldemar Bielecki, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” , „DRUK CYFROWY ONLINE” , Bam-Baram Wilczyńska Olga, EUROCHIT – Danuta Kruszewska , Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, MIND HOUSE , PABEMIA spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Handlopex S.A., PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „WITRAŻ” , Śliwka Jolanta „Dalia”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.