Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

By | 18 czerwca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr BTX/96 2 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Analiza skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Szczecinie
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubiński oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ S.A., auto gaz Grazyna Kolowrocka, Ryma-Med Ryszard Sroka, NET Spółka Cywilna Instalacja Konserwacja Anten, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAWIS” , ADSEEK , CMP Medica Polska Sp. z o.o., Instytut Farmaceutyczny, Leuconoe Software and Hardware Michał Jany, Precyzja-Technik Sp. z o.o., Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej , ASA , GEO-WEKTOR Szczepanek Kinga, CANEXPOL

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.