Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

By | 22 kwietnia 2017

W związku z rozliczeniem projektu nr EBE/59 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Łodzi
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Bydgoszcz oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRZYSTAŃ”, UNIPAK Sp. z o.o., Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „BEFARED” S.A., TV KAB – Police sp. jawna , WEGA S.C. , Telewizja Kablowa „KORRES” S.C. Mariusz Kowalski, Janusz Sejda, ADPROMO , EDUSTACJA.PL , HYDRO-VACUUM , Marseille , SC2LABS , Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY , Centrum Informatyki ZETO , Instytut Kolejnictwa, T4B

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.