Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

By | 30 marca 2017

W związku z zamknieciem programu nr PSW/91 7 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Beskidach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Toruń oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: MILFOR S.A.., PT – SB „TRANSBUD-KATOWICE” S.A., Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JARLAN” S.A., RIXMED, INSAT Spółka Cywilna , Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , CallPay Sp. z o.o., Enerko , Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, LIW Care Technology , TeamArt sp. z o.o., THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Budomex Puza Spółka Jawna, PBSG Sp. z o.o., Ambasada Urody

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.